Montage og installation af solcelleanlæg

Når du skal i gang

Solcelleanlægget skal designes til de faktiske forhold omkring jeres ejendom

Før vi påbegynder montering og installation af dit solcelleanlæg, fremlægger vi altid vores foreslået løsning for dig til godkendelse, hvor vi illustrerer den kommende udnyttelse og besparelse. Vi starter derefter alle montager og installationer af solcelleanlæg med at lave et første projektoverslag over projektet. Hvis du som kunde finder vores forslag og prisramme interessant, går vi videre til næste fase, hvor vi i fællesskab tager fat på detailprojektering.

I denne fase skal en række faktiske forhold undersøges og defineres, bl.a. skal vi have inspiceret de faktiske forhold omkring jeres bolig og eksisterende elinstallationer og eltavler.

 

Grundig inspicering af ejendommen

Plan for anlægsarbejdet kan sættes i gang

I alt sin enkelthed betyder det, at vi ned til mindste detalje lægger en plan for et større anlægsarbejde – nemlig montage og installation af et solcelleanlæg på dit tag eller den tilstødende jord. Designet af solcelleanlægget vil selvfølgelig være forskelligt alt afhængig af, om det skal monteres på taget eller på jorden.

Skal du have solcelleanlægget monteret på taget, laver vi detailprojektering ud fra bygningens tagkonstruktion, således at vi sikrer, at det kan holde i mange år, samt at det bliver pænt at kigge på for både naboer og jer selv. 

Ønsker I at få en jordmonteret solcelleløsning, laver vi et design ud fra det omkringliggende terræn, så det indpasses på den mest optimale måde.

Når vi er enige om projektets omfang og den samlede pris, går vi i gang med næste fase, som bl.a. handler om eventuel myndighedsgodkendelse.

 

Myndighedsbehandling af solceller på fladt tag

Såfremt vægten af det samlede solcelleanlæg monteret på taget overstiger bagatelgrænsen på de 5 %, det vil sige forøger tagets egenvægt med +5 %, skal der ansøges om byggetilladelse til montering af solcelleanlægget.

Vores samarbejdspartner indenfor statiske beregninger foretager disse beregninger, såfremt du som bygherre ikke allerede har fået disse beregninger foretaget.

Dette er lovpligtigt, og er med til at sørge for, at de rette sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Derudover gennemgår vi lokalplanen for servitutter. En servitut, også kaldet en byrde, er en begrænsning for bygningsejeren og altså en indskrænkning i råderetten over en fast ejendom. Ligeledes er vi også gerne behjælpelig med udfyldes byggeansøgningen til Byg og Miljø, hvor der bliver taget højde for eventuelle forbehold.

 

Myndighedsbehandling af solceller på jorden

Før vi kan påbegynde montagen af solcelleanlægget på jorden skal der foretages en myndighedsbehandling, hvor vi bl.a. gennemgår lokalplanen for servitutter. Endelig skal der indhentes byggetilladelse hos Byg & Miljø, hvilket vi også er behjælpelig med.

 

Monterring på jorden kræver jordbundsprøver og geotekniskberegninger

Er planen at montere solcelleanlægget på det omkringliggende areal, skal der foretages nogle indledende geotekniske beregninger og undersøgelser, som skal sikre, at solcelleanlægget bliver monteret korrekt på jorden.

Vi beder derfor vores samarbejdspartner indenfor geoteknik om at foretage en jordbundsundersøgelse. Vores tekniker udtager derfor nogle boreprøver fra området, hvor solcelleanlægget skal placeres. Disse prøver bliver taget med tilbage og undersøgt for dens type af jord, sand og ler samt bæreevne. Disse undersøgelser kan nemlig give en indikation på, hvor dybt rammen til solcelleanlægget skal funderes. Normalt anvender vi skruemontage, hvor funderingen skrues ned i jorden til en dybde på 1.200 – 1.600 mm alt efter forholdene. Ved særlig løs sandet forholdet, skal vi endnu dybere ned, hvilket naturligvis betyder en vis ekstraomkostning til montage.

 

Når solcelleanlægget skal monteres

Montering og levering af solcelleanlægget

Når dagen for opstart af montagen nærmer sig, leveres alle materialerne med lastbil til byggepladsen pakket og forsvarligt emballeret på paller. Det er derfor vigtigt, at tilkørsels- og adgangsforholdene er afklaret, at der er plads til aflæsning / afsætning af materialer så tæt på muligt på din bolig som muligt.

Forinden har vores montagepartner etableret de nødvendige byggepladsforhold, herunder udlagt køreplader, opsat skurvogn, ved tagmontage opsat rækværk / faldsikring på bygningen etc. i det omfang, det er nødvendigt og lovkrav.

 

Montage og installation af solcelleanlæg på jorden

Når vi monterer solcelleanlæg på jorden er det altafgørende, at den valgte ramme og opbygning af konstruktionen, hvor solcelleanlægget skal monteres, er korrekt dimensioneret og kan optage naturens kræfter i forhold til vind- og snebelastning. Dertil skal funderingen i jorden og den tilhørende montage på fundering tilsvarende kunne optage de bevægelser og forskydninger, der altid vil være i undergrunden. Det har vi naturligvis taget højde for i vores projektering af anlægget og fået beregnet og undersøgt til bunds i samarbejde med vores rådgivende ingeniør og geotekniker. De tilhørende kabler, der skal forbinde solcelleanlægget med inverter, batteri og eksisterende eltavler i tilstødende bygning, bliver gravet ned i jorden.

 

Montage og installation af solcelleanlæg på tag

Vores montagefirma søger for, at materialerne bliver båret op på taget. Når solcelleanlægget skal installeres og monteres på et skråt tag, bliver de fastgjort på taget ved hjælp af specialbeslag som skrues fast til den underliggende tagkonstruktion, så der ikke bores huller i tagstenene. På bølgeeternittage anvendes specialskruer, som skrues gennem toppen af ”bølgen” og ned i den underliggende tagkonstruktion. På tage med beklædning af pap eller membran, anvender vi et specielt designet konsolsystem fra JUAL (indgår ikke i standard montageprisen), som sikrer vandtæt fastgørelse i den underliggende tagkonstruktion. De tilhørende UV – resistente kabler bliver lagt i en kabelbakke.

Skal solcelleanlægget i stedet monteres på et fladt tag, bliver anlægget monteret på stativer, der anbringer solcellerne i en vinkel mellem 10 – 15 grader. Dette bidrager til, at solcellemodulerne kan producere så meget strøm som muligt. Stativerne bliver som udgangspunkt fastholdt af ballaststen, og skrues derfor ikke fast i tagfladen, som på et skråt tag. 

Dog kan det være nødvendigt at anvende en anden fastholdelsesmetode end ballaststen, hvis tagets bæreevne, ud fra de statiske beregninger, ikke kan optage den ekstra vægt. I så fald anvender vi et specielt designet konsolsystem fra JUAL (indgår ikke i standard montagepris), som sikrer vandtæt fastgørelse i den underliggende tagkonstruktion.

Det eneste, der som udgangspunkt skrues fast i en flad tagflade, er kabelbakkerne. 

Alle de steder, hvor der skrues eller bores i tagbelægningen lukkes der efterfølgende ved at klæbe / svejse / brænde ekstra tagbelægning rundt om montagen, for at sikre et tæt tag i mange år fremover.

 

Har du spørgsmål?

Vi sidder klar til at hjælpe dig

Har du behov for yderligere informationer omkring projektering, dimensionering, montage og installation af dit kommende solcelleanlæg, så tøv ikke med at kontakt os på enten (+45) 30 91 60 16 eller info@ngt.energy

Ønsker du blot et tilbud på din opgave – følg linket herunder